Въпроси и отговори

Тук може да откриете нашите
най-често задавани въпроси

Какво представлява Европейското блокчейн партньорство?

Европейското блокчейн Партньорство (European Blockchain Partnership, EBP) е създадено през април 2018 г. със съвместна декларация на страните и включва всички държави-членки на ЕС и членове на Европейското икономическо пространство – Норвегия и Лихтенщайн. Държавите, които са подписалите тази съвместна декларация се ангажират да работят заедно за реализиране на потенциала на услугите, базирани на блокчейн, в полза на гражданите, обществото и икономиката. Като част от този ангажимент, Партньорството изгражда Европейска инфраструктура за блокчейн услуги (EBSI, European Blockchain Services Infrastructure), която ще предоставя трансгранични обществени услуги в целия ЕС, използвайки блокчейн технология. През 2020 г. EBSI разгърна мрежа от разпределени блокчейн възли в цяла Европа, поддържащи приложения, фокусирани върху избрани случаи на употреба.

Защо блокчейн и EBSI?

Докато изграждаме европейската регулаторна рамка, при прехода от хартиен към цифров начин на работа и живот, възниква ключов въпрос: как да споделяме официални документи, наречени „доказателства“ или „акредитации“ по начин, на който може да се вярва? Блокчейн променя традиционния модел на споделяне на данни поради своя разпределен характер, за разлика от централизирания протокол за обмен на информация. Той може да действа като протокол на истината, която поддържа проверката на субектите, участващи в транзакцията, автентичността на информацията, без да се изисква достъп в реално време до източника на информацията (https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/blockchain-standards). Целта на EBSI е да използва предимствата на блокчейн технологията, за да ускори създаването на трансгранични услуги за публичните администрации и техните екосистеми, за да провери информацията и да направи услугите по-надеждни.

Каква е технологията зад EBSI?

Европейската инфраструктура за блокчейн услуги (EBSI) е мрежа от разпределени блокчейн възли в цяла Европа. Това е първата блокчейн инфраструктура в целия ЕС, задвижвана от публичния сектор, при пълно зачитане на европейските ценности и регулации. EBSI възлите, съставляващи мрежата, поддържат множество протоколи (pluggable протоколи) и пълен набор от интерфейси (API). Основните протоколи, поддържани в момента, са Hyperledger Besu (с консенсус IBFT 2.0) и Fabric. Вижте архитектурата на EBSI по-подробно тук.

Какво е DID? Какво е VC?

Децентрализираните идентификатори (Decentralised identifiers, DID) са нов тип идентификатори, които позволяват проверяема, децентрализирана цифрова идентичност. DID се отнася до всеки субект (например лице, организация, вещ, модел на данни, абстрактен обект и т.н.), както е определено от администратора на DID. За разлика от типичните обединени идентификатори, DID са проектирани така, че да могат да бъдат отделени от централизирани регистри, доставчици на идентичност и сертифициращи органи. Проверяеми идентификационни данни (Verifiable credentials, VCs) са отворен стандарт за цифрови идентификационни данни. Те могат да представляват информация, намерена във физически идентификационни данни, като паспорт или лиценз, както и нови обекти, които нямат физически еквивалент, като собственост на банкова сметка. VCs имат много предимства пред физическите идентификационни данни, основно, че са цифрово подписани, което ги прави устойчиви на подправяне и проверяеми незабавно.

Как мога да се включа в EBSI?

До сега EBSI е ограничен до публичната администрация и партньорите, одобрени от EBP. Можете да се свържете с вашия национален представител на EBP (за България, Нели Стоянова, Министерство на електронното управление, е-мейл N.Stoyanova@egov.government.bg) за повече информация как да се включите във вашите национални инициативи (ако е приложимо).

Ако съм представител на частна компания и искам да предложа услугите си на ниво ЕС, към кого да се обърна за повече информация?

Екипът на EBSI не се ангажира директно с частни компании, но можете да се свържете с националния си представител на EBP относно възможностите с EBSI (за България, Нели Стоянова, Министерство на електронното управление, е-мейл N.Stoyanova@egov.government.bg).

Ако съм представител на частна компания с кого мога да се свържа, за да започна да популяризирам нашите решения?

ЕК и EBP не участват в промоционални дейности с частни компании.

Мога ли да се присъединя към EBSI общността?

Нашите съществуващи общности в момента са ограничени доставчици на EBSI услуги, работещи за страните членки на EBP.

Как мога да бъда информиран за развитието на EBSI?

Можете да ни последвате в нашите канали в социалните медии или да се абонирате за новините!
1. Twitter
2. Facebook
3. LinkedIn
4. YouTube
5. EBSI Newsflash

Как мога да получа достъп до документация и/или спецификации на EBSI?

Нашите спецификации са налични в раздела за документация. Спецификациите непрекъснато се развиват и документацията ще се актуализира непрекъснато. Речник на основните термини на английски език в областта на EBSI може да намерите на следната връзка: https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/wikis/display/EBSI/Glossary.

Имате още въпроси

Повече въпроси и техните отговори може да намерите на следната връзка: